English Slovensky
Akcia Destinácie Lode Plavby Čo by ste mali vedieť O nás Newsletter Vernostný program Plavba so sprievodcom
 
Nachádzate sa: Domovská stránka ›  Ochrana osobných údajov › 
Peace of Mind
SAIL SAFE
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Aká je dovolenka na výletnej lodi
Ako si vybrať plavbu
Čo je a čo nie je v cene plavby
Cestujete a máte do 21 rokov?
Zdravotná starostlivosť
Bezpečnosť na lodi
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajovZásady ochrany osobných údajov


Základné informácie
V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme osobné údaje klientov a akým spôsobom ich chránime. V súvislosti so spracovaním osobných údajov klientov zo strany JL Navigátor, s.r.o. cestovná agentúra, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú individuálne práva klientov v oblasti ochrany údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
JL Navigátor, s.r.o. cestovná agentúra, sídlo : Nová 2859/48, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO 46808060. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.83577/B (ďalej len JL Navigátor).
Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť predmetom spracúvania
• Titul, meno, priezvisko
• Adresa trvalého pobytu
• Dátum narodenia
• Št. príslušnosť
• Rodné číslo
• Číslo cestovného pasu, dátumy jeho vydania a exspirácie
• Telefónne číslo, emailová adresa

Účely spracúvania osobných údajov zo strany JL Navigátor
• Zabezpečenie rezervácie plavby a príslušných služieb
• Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
• Ponuka produktov a služieb a poskytovania informácií v rámci priameho marketingu
• Uzatvorenie poistných zmlúv cestovného poistenia

Osobné údaje klientov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to klient dovolil tým, že vyplnil a odoslal dopyt na otázku z webstránky, vyplnil a odoslal záväznú prihlášku (poštou resp. elektronicky) alebo nariadili alebo povolili príslušné právne predpisy.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na účely zabezpečenia rezervácie plavby a príslušných služieb, plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve), uzatvorenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov JL Navigátor a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
• Norwegian Cruise Line (Bahamas) Ltd. Wiesbaden Office, Continental Europe Branch, Kreuzberger Ring 68, 65 205 Wiesbaden, Germany
• Swiss Halley AG, Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon, Schweiz
• Letecké spoločnosti
• Hotelierske zariadenia
• Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

JL Navigátor postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom (napr. kontrola účtovnej agendy), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). JL Navigátor môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre JL Navigátor služby, ako napríklad inštalácie softvéru a účtovné služby. So súhlasom klienta alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.

Doba uchovávania osobných údajov
JL Navigátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania najmenej však 5 rokov od ukončenia plavby, pobytu alebo letu, resp. po dobu stanovenú zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie
JL Navigátor nevykonáva profilovanie svojich klientov.

Práva dotknutej osoby
• Právo požadovať od JL Navigátor prístup k svojim osobným údajom
• Právo na opravu osobných údajov
• Právo na vymazanie osobných údajov
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
• Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
• Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči JL Navigátor si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

V prípadoch, kedy JL Navigátor spracováva osobné údaje na základe súhlasu klienta, klient môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, klient môže proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku budeme klienta informovať. Námietke proti spracovaniu údajov na marketingové účely vyhovieme vždy.

Ak sa Vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Klient alebo návštevník webových stránok JL Navigátor má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na nás telefonicky na čísle +421 911 926 545, +421 917 076 702 alebo formou emailovej správy na info@jlnavigator.com, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.

Klient alebo návštevník webových stránok JL Navigátor je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa www.jlnavigator.sk.

Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?
Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napríklad vedenie účtovnej agendy) alebo sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu. Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu klienta alebo návštevníka webových stránok JL Navigátor. Ak nám klient alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.

Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných údajov?
Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a JL Navigátor disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Z akých zdrojov získava JL Navigátor osobné údaje?
Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s poskytovaním služieb prevádzkovateľa. Ďalej spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pri odosielaní otázky z webovej stránky. Takto získané osobné údaje využívame výlučne na zodpovedanie Vášho dopytu. Na základe Vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Zásady používania súborov cookie

Používanie cookies
Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete prevádzkovateľovi webových stránok súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookie
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán
Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej stránky nesúhlasiť s ukladaním vašich anonymizovaných údajov. Vaša návšteva teda v budúcnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.

Google Analytics
Na našej stránke zbierame a ukladáme údaje pomocou trackovacieho nástroja na marketingové účely a na účely optimalizácie. Naša stránka na to využíva Google Analytics, službu od Google inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania. Informácie o Vašom používaní stránky, vytvorené pomocou Cookies, prenesie spoločnosť Google spravidla na server Google v USA a uloží ich tam. Vašu IP adresu ale Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti (anonymizuje). Tým sa IP adresy získané pomocou Google Analytics skrátia. Toto opatrenie má zabrániť aby Google dokázal spojiť IP adresy s osobnými údajmi. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky, za účelom zhotovenia reportov o aktivitách na stránke, a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi, ktoré sú spojené s používaním stránky a internetu. IP adresa v prehliadači sa v rámci Google Analytics neprepojí s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Bez Vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez Vášho vedomia zhromažďovali Vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).
 
Volám sa Júlia Lorencovič, bola som navigačná dôstojníčka výletných lodí NCL a v súčasnosti zastupujem cestovnú agentúru JL Navigátor. Spýtajte sa ma, s 12 ročnými skúsenosťami na mori Vám rada pomôžem so zrealizovaním Vašej dovolenky snov.
Aljaška v lete?
Čo vidieť v Južnej Amerike?
Sledujte nás
na Facebooku a dajte o nás vedieť aj svojim priateľom. Dozviete sa o novinkách, akciách a zľavách ako prví!
Kontakt
JL Navigátor s.r.o.
Nová 2859/48
901 01 Malacky

Tel.: 0917 076 702
       0911 926 545

Čo by ste mali vedieť
Čo je to "FREESTYLE CRUISING"
Ako si vybrať plavbu
Bezpečnosť na lodi
Zdravotná starostlivosť
Otázky a odpovede
Vernostný program
Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
O nás
Júlia Lorencovič - rozhovory
Referencie
Naši partneri
Námorná škola
© JL Navigator 2024, all rights reserved
Úvodná stránka . Akcia . Destinácie . Lode . Plavby . Čo by ste mali vedieť . O nás . Newsletter . Vernostný program . Plavba so sprievodcom